Andorra Telecom, SAU és una societat pública de dret privat amb NRT A-710646-J i números de registre de comerç 925270N i 925350F, constituïda el 23 de juny 2015 davant notari, de conformitat amb la Llei 33/2014, de 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU i el que preveu el decret(1) relatiu a l’adscripció de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU, de data 17 de juny 2015.

D’acord amb el que preveuen els seus Estatuts, la societat es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d’acord amb la Llei 30/2007, de 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

D’acord amb l’anterior, la societat ha formulat per separat :

Els comptes anuals a 31 de desembre de 2022 segons preveu el Pla general de comptabilitat dels empresaris del Principat d’Andorra de 23 de juliol del 2008 i les seves modificacions posteriors i reglaments que el despleguen i comprenen:

  • Balanç
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Estat de canvis en el patrimoni net
  • Estat de fluxos d’efectiu
  • Memòria

La liquidació pressupostària a 31 de desembre de 2022 d’acord amb el que preveu la Llei de finances públiques de 19 de desembre de 1996.

(1) D’acord amb el que preveu el decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU de data 17 de juny 2015, amb la inscripció de la nova societat en el Registre de Societats, aquesta va passar a assumir automàticament i de ple dret totes les funcions que corresponien a l’ens públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) segons la normativa vigent fins a l’entrada en vigor de la Llei 33/2014, de 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU i que aquesta Llei va derogar, amb efectes comptables a 1 de gener de 2015.

Arxius adjunts622.16kB

644.44kB

914.25kB

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).