Andorra Telecom

Estructura administrativa

Andorra Telecom és una societat pública de titularitat estatal, amb NRT- A-710646-J i números de registre de comerç 925270N i 925350F,  constituïda el 23 de juny 2015, davant notari, de conformitat amb la Llei 33/2014,  de 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU, que es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent, amb les especialitats següents:

 • Andorra Telecom aprova els projectes necessaris per al desenvolupament de les noves xarxes de comunicacions electròniques i per modificar-les o millorar-les.
 • La modificació dels Estatuts d’Andorra Telecom s’ha d’aprovar per llei. No obstant això, la Junta General pot modificar les activitats de l’objecte social a què es refereix l’apartat 4 de l’article 1 de la Llei de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU, amb autorització del Govern i en la forma fixada per la normativa de societats mercantils vigent en el moment de la modificació.
 • L’aprovació de la dissolució i l’extinció d’Andorra Telecom, la seva transformació i qualsevol operació de reestructuració societària, l’ampliació de capital, així com la cessió global de l’actiu i el passiu, una vegada acordada per la Junta General d’Andorra Telecom, correspon al Consell General.

Funcions i competències

D’acord amb l’article 1.2 de la Llei 33/2014, de  27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU, la societat té per objecte dos tipus d’activitats clarament diferenciades:

D’una banda, la prestació en exclusiva del servei públic universal de telecomunicacions d’Andorra, que comprèn amb caràcter necessari les següents activitats descrites a l’apartat 3 de la Llei 33/2014  i que en el futur només poden ser modificades per Llei:

 • Prestar en exclusiva el servei públic universal de telecomunicacions, consistent en els serveis de connexió de dades, Internet i telefonia fixa i mòbil, amb independència de la tecnologia que suporti aquests serveis (com ara IP, 3G, 4G i totes les altres actuals i futures); i fer-se càrrec de l’explotació també en exclusiva de tota classe d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques associades, actuals i futures, i de la interconnexió de les mateixes infraestructures i xarxes a l’estranger. Andorra Telecom pot sol·licitar la intervenció i l’ajut del Govern quan sigui necessari per a l’exercici efectiu i degut d’aquestes activitats associades al servei públic.
 • Proposar al Govern l’aprovació dels plans nacionals de numeració, d’adreçament i de noms, la gestió dels quals correspon a Andorra Telecom.
 • Proposar al ministeri competent el quadre nacional d’atribució de freqüències de l’espectre.
 • Exercir, per delegació del Govern i d’acord amb la normativa vigent, la facultat d’homologació i verificació de productes de tota mena relacionats amb les matèries objecte de la seva competència, tenint sempre present la protecció del consumidor.
 • Sotmetre al Govern l’aprovació de les condicions generals de prestació del servei públic universal de telecomunicacions i de la resta de serveis de comunicacions electròniques, les quals han de garantir el dret dels usuaris a un servei de qualitat, i també el dret de formular reclamacions de manera gratuïta sobre la prestació del servei, i el dret de sotmetre les seves controvèrsies a la decisió de l’Administració.
 • Elevar al Govern les propostes normatives que consideri adequades en relació amb els aspectes funcionals i tècnics relacionats amb les activitats desenvolupades per Andorra Telecom.
 • Emetre informe amb caràcter preceptiu sobre qualsevol projecte de norma, de qualsevol rang, que afecti les matèries relacionades amb l’activitat d’Andorra Telecom. 
 • Prestar assessorament de tota mena al Govern i al ministeri amb competències sobre les matèries pròpies de l’activitat d’Andorra Telecom.
 • Exercir, per delegació del Govern i sota les seves instruccions, la representació del Govern davant dels organismes internacionals relacionats amb les matèries pròpies de l’activitat d’Andorra Telecom.
 • Assumir qualsevol altra funció que li atribueixi la Llei o, si és el cas, el Govern.

D’altra banda, diverses activitats associades a les comunicacions electròniques, que Andorra Telecom realitza sense caràcter d’exclusiva i en règim de lliure concurrència perquè no formen part del servei públic universal de telecomunicacions, i que en el futur poden ser modificades i ampliades per acord de la Junta General d’Andorra Telecom amb autorització del Govern, i que són inicialment les que es descriuen a l’apartat 4 de la Llei 33/2014:

 • Fer-se càrrec de la prestació i l’explotació de tota classe de serveis auxiliars o complementaris o derivats dels de comunicacions electròniques. 
 • Dur a terme la recerca i el desenvolupament, la promoció i l’aplicació de tota classe de components, equips i sistemes utilitzats directament o indirecta per a les comunicacions electròniques. 
 • Desenvolupar la fabricació o la producció i, en general, altres formes d’activitat industrial relacionades amb les comunicacions electròniques. 
 • Portar a terme l’adquisició, l’alienació i, en general, altres formes d’activitat comercial relacionades amb les comunicacions electròniques. 

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).