Andorra Telecom

Andorra Telecom, SAU és una societat pública, constitu'ida el 23 de juny de 2015 d'acord amb el que preveu la llei 33/2014 del 27 de novembre de creació de la Societat. La Societat es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d'acord amb la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat deis empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

D'acord amb el que preveu l'article 15 deis seus estatuts correspon a la Junta General l'aprovació del pressupost. Segons preveu la disposició addicional tercera de la llei de creació de la societat, sense perjudici de la seva consolidació en el pressupost general a efectes informatius de conformitat amb l'article 12.2 de la Llei general de les finances públiques, l'execució del pressupost aprovat perla Junta General, s'efectua amb independencia de l'aprovació del pressupost general, llevat del cas que la Societat requereixi financ;ament a carrec de l'Estat per cobrir els possibles deficits.

El pressupost recull la proposta de credits pressupostaris estructurada segons la classificació económica prevista per la Llei General de les Finances públiques i es presenta comparada amb el pressupost aprovat pera l'exercici 2023.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost pera l'exercici 2024 es configura sobre la base del Pla estrategic aprovat peral període 2024-2027.

Arxius adjunts

2.35MB

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).