Andorra Telecom, SAU és una societat pública, constituida el 23 de juny de 2015 d'acord amb el que preveu la llei 33/2014 del 27 de novembre de creació de la Societat. La Societat es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i¡ efectua la seva gestió comptable d'acord amb la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

D'acord amb el que preveu l'article 15 dels seus estatuts correspon a la Junta General l'aprovació del pressupost. Segons preveu la disposició addicional tercera de la llei de creació de la societat, sense perjudici de la seva consolidació en el pressupost general a efectes informatius de conformitat amb l'article 12.2 de la Llei general de les finances públiques, l'execució del pressupost aprovat per la Junta General, s'efectua amb independéncia de l'aprovació del pressupost general, llevat del cas que la Societat requereixi financament a cárrec de l'Estat per cobrir els possibles déficits.

El pressupost recull la proposta de crédits pressupostaris estructurada segons la classificació económica prevista per la Llei General de les Finances públiques ¡ es presenta comparada amb el pressupost aprovat per a l'exercici 2022.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2023 es configura sobre la base del Pla estratégic aprovat per al període 2022-2026.

Arxius adjunts

3.43MB

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Carrer Prat de la Creu, 2
Andorra la Vella, Andorra

Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Oficines centrals
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica nacional i internacional
111
Preu de la trucada 0,63 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).
© Andorra Telecom. Tots els drets reservats.